Molecular Simulation Group

Director: Lourdes Vega

Institut de Ciència de Materials de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas i MATGAS 2000 AIE (agrupació d’interès econòmic sense ànim de lucre formada per Carburos Metálicos – grupo Air Products, el Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat Autònoma de Barcelona, essent el soci majoritari l’empresa Carburos Metálicos)

Web: http://www.matgas.org/

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

El nostre objectiu global és la millora sistemàtica de determinats processos i materials relacionats amb el medi ambient i nanotecnologia mitjançant la combinació de tècniques de modelat molecular amb tècniques experimentals avançades. Actualment el grup es centra en tres grans línies de recerca: 1) l’ús de dissolvents alternatius per a diferents aplicacions, incloent líquids iònics i fluids supercrítics, 2) la cerca sistemàtica de nous adsorbents per a la separació òptima de barreges gasoses, amb especial èmfasi en adsorció/separació de CO2 i altres gasos causants de l’efecte hivernacle i 3) disseny, caracterització i aplicacions de nanopartícules i altres materials per a diferents aplicacions industrials.
El grup és expert en el desenvolupament i ús extensiu de diferents mètodes de simulació molecular: Monte Carlo en diferents col•lectius (codis propis), Dinàmica Molecular (amb codis propis i codis “comercials”, incloent DL_POLY, LAMMPS, etc), kinetic Monte Carlo i Dissipative Particle Dynamics. Els codis es desenvolupen per a l’aplicació especifica, de manera versàtil. Tant mateix el grup és expert en el desenvolupament i aplicació d’equacions d’estat amb base molecular, essent el creador de l’equació soft-SAFT, àmpliament usada per aplicacions industrials.

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Fonamentalment, encara que no de manera exclusiva, al sector químic, petroquímic, plàstics, farmacèutic i temes relacionats amb el medi ambient

Formació específica que pot oferir el grup:

Disseny i escriptura de codis de simulació molecular, tant Monte Carlo, com Dinàmica Molecular.

Aplicació de les eines de la Mecànica Estadística a problemes relacionats amb:
1. el càlcul d’equilibri de fase de sistemes fluids multicomponents, solubilitats, fluids supercrítics, líquids iònics, polímers, etc.
2. disseny d’adsorbents per emmagatzement de gasos, separació selectiva, etc, a partir del coneixement de la interacció entre molècules i amb les superfícies.
3. aplicació d’aquestes eines amb temes relacionats amb medi ambient (separació compostos nocius, captura, etc), i amb la nanotecnología